Testimony 03/2035; Yad Vashem Archives

  • Miriam
  • Prajs-Fajgenbaum
  • account/testimony
  • no
  • no
  • Polish
  • in Yad Vashem Archives