Given name: Adolf Family name: Lipiński-Lipszes

  • YES
  • Male
  • Adolf
  • Lipiński-Lipszes
  • an actor

  • artists/writers
  • 200