Działalność Komitetu Domowego przy Leszno 24:...

 • TAK
 • Działalność Komitetu Domowego przy Leszno 24: - zbieranie składek na potrzeby ŻTOS- u (III 41 przekazano 113 zł czyli 50% składki miesięcznej za styczeń), 100 ZŁ (XII 41), 100 zł (I 42); 335, 85 zł na pomoc zimową (zbiórka podczas zorganizowanego podwieczorku - I 42); - zbieranie składek na potrzeby Dzielnicy (VI 41 - 100 zł); - utworzenie funduszu rezerwowego dla doraźnej pomocy niezamożnym mieszkańcom domu (z 25% inkasowanych w domu składek) - składki zbiera Koło Młodzieży (w II 41r. od 317 mieszkańców domu zebrano 273 zł, zamiast spodziewanych 634); - organizowanie pożyczek wewnętrznych (w obrębie domu) na zakup zapasów zimowych (węgiel, słonina)- lipiec 40r. pożyczka w dwóch ratach miesięcznych po 5 zł; - rozdzielanie otrzymanych produktów żywnościowych( lipiec 40 r. 3 puszki skondensowanego mleka); - zwrócenie się do rodzin, które organizują spotkania towarzyskie, by zbierały w czasie spotkań pieniądze na rzecz Kom. Domowego; - nakłonienie mieszkańców domu, by powierzali zlecenia tylko rzemieślnikom zamieszkałym na terenie domu (sierpień 40); - organizowanie zbiórek odzieży (lipiec, sierpień 40; w II 41 - zbiórka zorganizowana przez Koła Pań na potrzeby punktu uchodźców); - zorganizowanie loterii fantowej, dochód na rzecz KD (wrzesień 40r.); - utworzenie kącika dla dzieci w wieku 4-14 lat(opłata dla dzieci zamożniejszych 15 zł miesięcznie) październik 40r. W grudniu 40r. uzbierano na kącik 120zł; od III 41r. do kącika przychodziły dzieci z Leszna 22; III 41r. - Kom. Dom. dopłaca po 3 zł za każde dziecko uczęszczające bezpłatnie (w III 41r. -5 dzieci); - utworzenie Komisji Sanitarnej dla dopilnowania kąpieli mieszkańców-odpowiedzialny Goldman (listopad 40); - utworzenie Komisji Kwalifikacyjnej do spraw zapomóg; - utworzenie Koła Pań przy Komitecie (styczeń 41); - wydawanie żywności w związku z zamknięciem kuchni (grudzień 40, przez 3 dni - 18 kg kartofli, 18 dkg kaszy i 55 dkg smalcu); - zakupowanie żywności na potrzeby mieszkańców domu - (II 41r. za 300 zł); - zakup apteczki (lekarstwa za 200 zł - XII. 40); -utworzenie Referatu Opieki nad niezamożnymi mieszkańcami domu (XII 40); - wydawanie żywności na Chanukę (XII 40) - 1,5 kg tłuszczu, 2,30 kaszy, 40 kg kartofli; akcję świąteczną w III 41 organizowało Koło Pań; na święta po 1 kg chleba na biedną rodzinę (IX 41); na Pesach 42r. na jedną osobę - po 2 kg kartofli, 1,5 kg buraków, 40 dkg cebuli i 1 dkg oliwy na 8 dni świąt. Pomoc otrzymały 73 osoby; - współpraca z Toporolem (II 41-udzielenie Toporolowi miesięcznego subsydium 15 zł, V 41r. cofnięcie subsydium); - pomoc dla punktu uchodźców przy Leszno (14?) - III 41r. subsydium w wysokości 15 zł; - sprawowanie opieki nad punktami Leszno 19 i 29; - zażądanie od piekarni ("tutejszej") ryczałtowego datku na rzecz K.D. - 10 zł od każdego bochenka; - oddanie na potrzeby szpitala łóżka z materacem, prześcieradła, koca i 2 poszewek - VII 41; - przekazanie 25 zł dla Domu Sierot dla Dziewcząt - VII 41; - każda osoba wyprowadzająca się z domu ma prawo do korzystania przez 15 dni z pomocy Kom. Dom.; - subsydium miesięczne na TOZ -20 zł (IX 41), 20 zł (XII 41 i I 42); - zapomoga dla Domu Starców ---- 30 zł (XII 41); - dzieci z domu organizują przedstawienie , zysk(261 zł 15 gr) na rzecz Miesiąca Dziecka (XII 41r.); - zbiórka na rzecz rekwizycji mebli wg nakazu Gminy - 500 zł (XII 41); - datek dla Domu Sierot Mylna 18 - ryczałt 20 zł (I -IV 42); - pomoc Patronatowi Uchodźców Miasteczka przy ul Stawki - Dzika - 25 zł (I 42); - chleb zebrany w czasie akcji Kromka chleba wydawany biednym spoza domu (III 42);

 • 1940-07-20
 • 1942-04-20
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, biedni, bogaci, ceny, dzieci, Judenrat, komitety domowe, młodzież, opieka, piekarze, rzemieślnicy, sierocińce, TOPOROL, TOZ, uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • 68, s.1-104
 • Koło Młodych zawiesza działalność 31 marca 41r., wznawia po 8 list 41. (s. 51, 80)Liczne uwagi na temat intensywnego i rygorystyczego zbierania składek. Uchylanie się mieszkańców od płacenia składek na rzecz K.D. było powodem próby samorozwiązania się K.D. w kwietniu 42r. (mieszkańcy uprosili zarząd, by tego nie robił). Od listopada 41r. do kwietnia 42r. liczba biednych osób w domu podwoiła się. W IV 42r. składki mies. lokatorów podwyższono , K.D. wraz z komisarzem III rejonu rozpatrywał możliwość sankcji w celu zmuszenia lokatorów do zapłacenia składek (zamknięcie bramy). W kwietniu 42r. Wydział Zdrowia przeprowadził lustrację sanitarną domu.

 • Powiązani ludzie:

  • Goldman Dawid

   Przewodniczący Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1940 - do listopada 40r.). W marcu 41r. przejął obowiązki...

  • Auster Izak

   Vice - przewodniczący Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1940). W grudniu 40r. przejął referat Koła Młodzie...

  • Wasserkener Jakub

   Członek Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1940). Sekretarz Komitetu do lipca 41r.

  • Nisenszal Moszek

   Członek Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1940). Odpowiadał za referat finansowy. Od 24 listopada 40 r. -...

  • Pergament Josek

   Członek Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 1924). Odpowiedzialny za referat odzieżowy.

  • Guman Nieznane

   Członek Komitetu Domowego przy Lesznie 24 (od lipca 40). Odpowiadał za referat sanitarny.

  • Odesser Maksymilian

   Członek Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Domowym Leszno 24 (lipiec 40). Od lipca 41r. sekretarz Komitetu (jednogłoś...

  • Rapaport Szyja

   Członek Komisji Rewizyjnej Przy Komitecie Domowym Leszno 24. Od listopada 40r. odpowiedzialny za referat odzieżowy....

  • Goldberg Paweł

   Mieszkał przy Leszno 24 (lipiec 1940). Bogatsi mieszkańcy domu dożywiali go (6 obiadów miesięcznie dawał mu Auster,...

  • Tanenbaum Nieznane

   W lipcu 40r. otrzymał od Komitetu Domowego Leszno 24 jedną puszkę mleka skondensowanego i 12,5 dkg smalcu. We wrześn...

  • Cofnosowa Nieznane

   Mieszkała przy Lesznie 24. Prowadziła w tej kamienicy z ramienia Komitetu Domowego kącik dla dzieci. Otrzymała od Ko...

  • Atlas Gerszon

   Aktywny działacz Komitetu Domowego przy Lesznie 24. Członek Komisji Rewizyjnej.

  • Lewkowicz Nieznane

   Od 24 listopada 40r. wiceprzewodniczący Komitetu Domowego przy Lesznie 24. Przedstawiciel uchodźców na terenie domu.

  • Szychman Nieznane

   Od listopada 40r. członek Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Domowym Leszno 24. Od 8 listopada 41r. wiceprezes K.D. i...

  • Rozenblum Nieznane

   Prawdopodobnie lekarz. Miała przejąć nadzór lekarski nad Kącikiem dla dzieci w kamienicy Leszno 24.

  • Łaski Nieznane

   W lipcu 40 r. otrzymał od Komitetu Domowego Leszno 24 jedną puszkę mleka skondensowanego i 12,5 dkg smalcu. We wrześ...

  • Szydman Nieznane

   Mieszkał przy Lesznie 24. Otrzymywał od komitetu domowego w grudniu 40r. żywność. IO marca 41r. otrzymał 30 zł pożyc...

  • Grosman Nieznane

   Mieszkał przy Leszno 24. Otrzymywał od Komitetu Domowego żywność w grudniu 40r. W sierpniu 41r. dostał 25 zł.

  • Alperin Nieznane

   Mieszkał(a) przy Leszno 24 (XII 40).

  • Landau Nieznane

   Mieszkał przy Leszno 24. Członek K. D. Po wyborach w Kom. Domowym 8 listopada 41r. został odpowiedzialnym za referat...

  • Sytner Nieznane

   Mieszkał przy Lesznie 24. Od 8 listopada 41r. wiceprezes Kom. Dom.

  • Leder Nieznane

   Przewodniczący Koła Młodzieży przy Leszno 24 (XII 40). Od marca 41r. stały delegat Koła przy Komitecie Domowym.

  • Aizner (Eisner) Nieznane

   Mieszkali przy Lesznie 24. Otrzymywali od komitetu domowego produkty żywnościowe (ziemniaki, kasza, smalec). W grudn...

  • Apelblat Nieznane

   Rodzina mieszkająca przy Lesznie 24 nr 48. W każdy czwartek zapraszała na obiad Cofnasa (biedny chłopiec). Pan Apelb...

  • Summer Nieznane

   Odpowiedzialny za referat sanitarny przy Komitecie Domowym Leszno 24 (od listopada 40).

  • Majnfes Nieznane

   Rodzina mieszkająca przy Lesznie 24. Każdej soboty dawała obiad Cofnerowi (biedny chłopiec).-XII 40.

  • Rajzenman Nieznane

   Mieszkał przy Leszno 24. W styczniu 41r. otrzymał w ramach pomocy od Kom. Domowego ok. 30 zł. W marcu 41 r. otrzymał...

  • Nisenszalowa Nieznane

   Od stycznia 1941r. przewodnicząca Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24.

  • Rapaportowa Nieznane

   Od stycznia 41r. wiceprzewodnicząca Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24.

  • Wasserkenerowa Nieznane

   Od stycznia 41 r. sekretarz Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24.

  • Adlerowa Nieznane

   Od stycznia 41r. skarbnik Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24.

  • Lewkowiczowa Nieznane

   Od stycznia 41r. członek Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24.

  • Kutnerowa Nieznane

   Od stycznia 41r. członek Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24. Listopad 41r. -- członkini referatu gospodarczeg...

  • Kałuski Nieznane

   Rodzina mieszkająca na Leszno 24.W połowie marca rodzina wystąpiła do Komitetu Domowego o pomoc w zakupie żywności.

  • Ekstein Nieznane

   Od 5 maja 1941r. członek Komitetu Domowego Leszno 24.

  • Lipskier Matias

   Odpowiedzialny za Koło Młodzieży przy Komitecie Domowym Leszno 24 (listopad 40r.). Stały przedstawiciel Komitetu prz...

  • Szputowa Rachela

   Przewodnicząca Koła Pań przy Komitecie Domowym Leszno 24. Delegatka Komitetu Domowego przy punkcie dla uchodźców Les...

  • Wartman Nieznane

   Znajdował się w obozie. Komitet Domowy Leszno 24 przesłał mu 30 zł (maj 41r.)

  • Szreger Nieznane

   Rodzina mieszkająca prawdopodobnie przy Leszno 24. Komitet Domowy tej kamienicy rozważał przyznanie mu pomocy finans...

  • Martel Nieznane

   Rodzina mieszkająca prawdopodobnie przy Leszno 24. Kom. Dom. rozważał przyznanie im pomocy w maju 41r.

  • Hochman Nieznane

   Mieszkał na Leszno 24. W marcu 41r. nie miał pieniędzy na reperację butów swojego dziecka (zajął się tym Komitet Dom...

  • Perelberg Nieznane

   Mieszkał przy Leszno 24. W swoim sporze z Kamienieckim wystosował prośbę do Komitetu Domowego o wyznaczenie sądu pol...

  • Kamieniecki Nieznane

   Mieszkaniec domu Leszno 24. Miał zatarg z Perelbergiem, (z członków Kom. Dom. wybrano sąd polubowny).

  • Gotlibowa Nieznane

   W lipcu 40 r. otrzymała od Komitetu Domowego Leszno 24 jedną puszkę mleka skondensowanego i 12,5 dkg smalcu. W lipcu...

  • Berger Nieznane

   Mieszkał prawdopodobnie przy Leszno 24. Od sierpnia 41r. członek Komitetu Domowego Leszno 24.

  • Szwarc Nieznane

   18 sierpnia 41r. Komitet Domowy Leszno 24 udzielił jej pożyczki. Za 20 zł miesięcznie sprzątała lokal K.D. (IX. 41).

  • Terespolska Nieznane

   18 sierpnia 41r. Komitet Domowy Leszno 24 udzielił jej pożyczki.

  • Zadecki Nieznane

   Od 8 listopada 41r. skarbnik K.D. Leszno 24. Zrezygnował z funkcji w kwietniu 42r.

  • Bialer Nieznane

   Od 8 listopada 41r. członek Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Dom. Leszno 24.

  • Kociałkowski Nieznane

   Od 8 listopada 41r. członek Kom. Rewizyjnej przy Kom. Dom. Leszno 24. W styczniu 42r. otrzymał pożyczkę 100zł od K.D...

  • Zylberberg Nieznane

   Po 8 listopada 41r. członek Kom. Rewizyjnej przy Kom. Dom. Leszno 24.

  • Skeiman Nieznane

   Dozorca kamienicy Leszno 24(IX 41r.). Otrzymał za 15 dni listopada 50 zł pensji.

  • Kon Nieznane

   Od 17 listopada 41r. członek Kom. Dom. Leszno 24.

  • Kauczer Nieznane

   Członkini ref. sanitarnego przy Kom. Dom. Leszno 24. (koniec listopada 41r.).

  • Szychmanowa Nieznane

   Od listopada 41r. członkini referatu gospodarczego przy Kom. Dom. Leszno 24.

  • Landauowa Nieznane

   Od listopada 41r. członkini referatu odzieżowego przy Kom. Dom. Leszno 24.

  • Landauówna Nieznane

   Od listopada 41r. członkini referatu imprezowego przy Kom. Dom. Leszno 24. Członkini Koła Młodych.

  • Majnfesówna Nieznane

   Od Listopada 41r. członkini referatu kulturalnego przy Kom. Dom. Leszno 24.

  • Rundstemowa Nieznane

   Od listopada 41r. członkini referatu odzieżowego przy Kom. Dom. Leszno 24.

  • Segałówna Sabina

   Od listopada 41r. członkini Kom. Dom. Leszno 24(referat sekretarialny). Członkini Koła Młodych w tym domu.

  • Sytnerowa Nieznane

   Mieszkała przy Leszno 24. Kom. Dom. powierzył jej zebranie składki na rzecz policji żyd.

  • Globus Nieznane

   Właściciel sklepu. W grudniu 41r. Kom. Dom. postanowił zaprzestać robienia zakupów w tym sklepie. W styczniu 42r. K....

  • Perensonowa Nieznane

   Mieszkała przy Leszno 24. W grudniu 41r.z ramienia Kom. Dom. przeprowadziła zbiórkę na rzecz Patronatu dla dzieci.

  • Panas Nieznane

   Od stycznia 42r. członek Komitetu Domowego Leszno 24, od IV 42r. -- skarbnik.

  • Glasberg Nieznane

   Prawdopodobnie właściciel sklepu. Miał jakiś zatarg z Kom. Dom. Leszno 24.

  • Szregerowa Nieznane

   W lutym 42r. otrzymała upomnienie od Komitetu Domowego Leszno 24 za wyrzucanie śmieci przy wejściu do klatki schodow...

  • Oberkleid Nieznane

   W lutym 42r. otrzymała upomnienie od Komitetu Domowego Leszno 24 za wyrzucanie śmieci przy wejściu do klatki schodow...

  • Malowańczyk Nieznane

   Mieszkaniec domu Leszno 24, w lutym 42r. otrzymał od Kom. Dom. Leszno 24 dwie racje żywnościowe.

  • Pachucki Nieznane

   Mieszkaniec domu Leszno 24, w lutym 42r. otrzymał od Kom. Dom. trzy racje żywnościowe.

  • Kobyliński Nieznane

   Mieszkaniec domu Leszno 24 (luty 42r.)

  • Jezior Nieznane

   Mieszkaniec domu Leszno 24 (luty 42).

  • Gumanówna Nieznane

   Członek Koła Młodych Leszno 24 (luty 42).

  • Gurwicz Nieznane

   Bracia mieszkający na Leszno 24.

  • Ginzburg Nieznane

   Od 13 kwietnia 42r. członek Kom. Domowego Leszno 24.