Po selekcji 7 września nowa SP liczy 220 funkc...

 • TAK
 • Po selekcji 7 września nowa SP liczy 220 funkcjonariuszy. Początkowo chodzą wszyscy bez szarż. Dopiero po kilku tygodniach następuje tworzenie nowych ram. Po selekcji powracają do bloku policyjnego na Nowolipkach. Od 24 września, gdy poł. granicą getta staje się Gęsia, bloki policyjne przenoszą się na Zamenhofa od nr 30 do 40. Nowa siedziba SP mieści się przy Gęsiej 4. Na poprzednich 100 funkcjonariuszy po wrześniu 42r. pozostaje 12-15 i 4 maszynistki. Przed wysiedleniem było 72 dzielnicowych obecnie jest ich 4. Linia podzielony jest na 4 plutony przeciętnie po 30 policjantów, ponadto oddzielny pluton Gmina. Areszt Centralny mieści się znów w "małym areszcie". Siedzą tu Cyganie. Głośną była ucieczka 30 czy 40 osób w paźdz. czy listopadzie 42r. Po zastrzeleniu Lejkina stanowisko zastępcy kierownika SP zajmuje Piżyc.

 • wrzesień 42r.
 • październik lub listopad 42r.
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • adres, policja żydowska, więzienie
 • N, N

 • [s., 195-196]
 • Powiązani ludzie:

  • Nadel Nieznane

   Ppor. rez. Kierownik II rejonu SP, a następnie III rejonu. Adwokat warszawski. Pomógł w uruchomieniu punktu dla dzie...

  • Fleischman Nieznane

   B. kapitan. Kierownik III rejonu SP, a później II rejonu. Po selekcji wrześniowej pracował w Inspekcji SP.

  • Hertz Józef

   Ppor. rezerwy,kierownik VI-go rejonu SP, a następnie rejonu I. Pracował w I dziale KSP po selekcji wrześniowej 42r.

  • Rode Józef

   Uchodźca z Włocławka, kombatant armii francuskiej i polskiej z I wojny. W getcie na czele kompanii Gmina. Po selekcj...

  • Lederman Nieznane

   Adwokat. Kierownik VI rejonu SP (po Zylberszteinie). Kierownik Referatu Służby i Wyszkolenia w KSP. brak dat. Człone...

  • Szeryński Józef

   Komendant SP. Dobrze koordynował pracę wszystkich działów, referatów, rejonów i pultonów SP. Posiadał umiejętność ur...

  • Nowogrodzki Nieznane

   Kierownik Referatu Porządkowo-Dyscyplinarnego KSP. Adwokat. Kierował referatem umiejętnie i energicznie. Ostro zwalc...

  • Goldstein Nikodem

   Policjant z KSP. Członek specjalnej komisji do sprawy zlikwidowania Trzynastki. Członek specjalnej komisji do przepr...

  • Gombiński Nieznane

   Z ramienia KSP członek specjalnej komisji do czystki w SP. Pracował w Sekretariacie KSP po selekcji we wrześniu 42r.

  • Czapliński Stanisław

   Adiutant Kierownika SP. Był adiutantem także po kotle wrześniowym 42r.

  • Meisler Nieznane

   Dyżurny przy telefonie w sekretariacie KSP. Obecny w biurze, gdy 22 lipca 42r. do KSP przybyli SS-mani. Po selekcji...

  • Fels Józef

   W czasie kotła był w komisji przyznającej numerki życia dla policji. Po selekcji pracował w dziale II w KSP.

  • Katz Herman

   W czasie kotła był w komisji przyznającej numerki życia dla policjantów. Po selekcji pracował w I dziale KSP.

  • Brzeziński Nieznane

   Szef ładowaczy na Umschlagplatzu. Codziennie składał raport liczbowy, z wykazem wagonów i wysłanych ludzi. Pozostawi...

  • Lubliner Nieznane

   Pracował w Sekretariacie KSP po selekcji we wrześniu 42r.

  • Koerner Maks

   Po selekcji wrześniowej pracował w dziale II KSP.

  • Kreszczor Nieznane

   Po selekcji 42r. pracował w III dziale KSP.

  • Proszewer Nieznane

   Po selekcji wrześniowej pracownik Seporu SP.

  • Zimnawoda Nieznane

   Po selekcji wrześniowej pracował w Seporze SP.

  • Kazimierski Nieznane

   Po selekcji wrześniowej pracował w dziale Inspekcji SP.

  • Ettinger Nieznane

   Pierwszy rzecznik dyscyplinarny Gminy. Opuścił getto prawdopodobnie we wrześniu 42r. Jego miejsce zajął Nowogrodzki.

  • Pesterowa Nieznane

   Maszynistka KSP. Pracowała po selekcji wrześniowej.

  • Nowerówna Nieznane

   Maszynistka KSP. Pracowała po selekcji wrześniowej.

  • Piernikarzówna Nieznane

   Maszynistka w KSP. Pracowała po selekcji wrześniowej.

  • Kornbergowa Nieznane

   Maszynistka w KSP. Pracowała także po selekcji wrześniowej.

  • Breda Nieznane

   Po selekcji wrześniowej kierownik jednego z 4 plutonów SP.

  • Czapliński Marceli

   Po selekcji wrześniowej pracował przy Żelaznej 103 w siedzibie Sonderkommando ("od wszystkich spraw getta").

  • Menkes Nieznane

   Kreślarz. Po selekcji wrześniowej pracował na Żelaznej 103 w siedzibie Sonderkommando.