Imię: Nieznane Nazwisko: Śmieciuchowska

  • TAK
  • Kobieta
  • Śmieciuchowska
  • Dwie dziewczynki z zadenuncjowanej żydowskij rodziny wiejskiej spod Warszawy, przewiezione do więzienia na Gęsią pod koniec marca 42r. (prawdopodobnie).

  • więzienie, dzieci
  • czy to nazwisko przybrane po str. aryjskiej??

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]