Imię: Icek Nazwisko: Szmulewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Szmulewicz
  • lat 17, złapany po str. aryjskiej, sądzony 28-11-41,wydanie wyroku odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]