Imię: Izrael Nazwisko: Kerszberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Kerszberg
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 26-03-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]