Imię: Abraham Nazwisko: Kapcan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Kapcan
  • lat 20, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]