Imię: Aleksander Nazwisko: Eweńczyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Eweńczyk
  • 1889-10-17
  • Od 12-09-39r. mieszka przy Marszałkowskiej 125 m 8. W okresie tworzenia się getta proponował Żydom uzyskanie pozwolenia władz niemieckich na pozostanie w dzielnicy aryjskiej za sumę 1. 500 zł.

  • kolaboracja
  • informacja prawdopod. z października 40r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 129,, 130]