Imię: Icek Nazwisko: Cytryna

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Cytryna
  • lat 29, złapany po str. aryjskiej, sądzony 10-12-41, skazany na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 31]