Given name: Unknown Family name: Leszczyński

  • YES
  • Male
  • Leszczyński
  • he had ink factory in the ghetto

  • Poles
  • Golc, Tadeusz, relacja 301-6046 (testimony 301-6046 )