Given name: Szlomo Family name: Kon

  • YES
  • Male
  • Szlomo
  • Kon
  • An actor - the 'Eldorado' theatre; performs e.g. in 'The Young Peasant.'

  • artists/writers
  • 179,200