Testimony 03/2198; in Yad Vashem Archives

  • Janina
  • Pańska
  • account/testimony
  • no
  • no
  • Polish
  • brief and very general testimony