Given name: Ewa Family name: Sztokfeder

  • YES
  • Female
  • Ewa
  • Sztokfeder
  • Chawa
  • actress, in the 'Eldorado' Theatre - in 'Mlody wiesniak' (Young Peasant)

  • artists/writers
  • 179,200