Given name: Jan Family name: Szaniawski

  • YES
  • Male
  • Jan
  • Szaniawski
  • Szwed
  • Captain of the People's Army (Armia Ludowa)

  • Poles
  • 152, 340