Given name: Józef Family name: Ornsztejn

  • YES
  • Male
  • Józef
  • Ornsztejn
  • Ornshtein
  • an actor

  • artists/writers
  • 199