Given name: Moniuś Family name: Unknown

  • YES
  • Male
  • Moniuś
  • foster child of Korczak’s Orphanage

  • children
  • 365