Given name: Szlomo Family name: Kranc

  • YES
  • Male
  • Szlomo
  • Kranc
  • Krantz
  • An actor.

  • artists/writers
  • 200