Given name: Józef Leib Family name: Babic

  • YES
  • Male
  • Józef Leib
  • Babic
  • Kielman Babic's brother, in London, a rabbi.

  • religion
  • 85