Kierownictwo Centosu koordynowało swoją działa...

 • YES
 • Kierownictwo Centosu koordynowało swoją działalność w różnych dziedzinach z innymi społecznymi organizacjami żydowskimi w getcie/ TOZ, TOPOROL, ORT, Żydowska Społeczna Samopomoc/. Z chwilą kiedy obywatelski sektor przy Społecznej Samopomocy zdecydował o stworzeniu w getcie Komitetów Domowych i, w ich ramach, o organizowaniu komisji do opieki nad dziećmi, dla kierownictwa Centosu stało się jasne, że również w tym wypadku Centos musi wykazać aktywność i pomagać w zorganizowaniu opieki nad dziećmi w domach. Berman przeprowadził na ten temat szereg rozmów z kierownikami obywatelskiego sektora przy ,,Samopomocy" dr Ringelblumem, A.L. Blochem i innymi. Doszli oni do wspólnej decyzji, że komisje pomocy dzieciom przy Komitetach Domowych powinny tworzyć w domach Kąciki Dziecięce, w których powinna się koncentrować praca związana z pomocą dla dzieci potrzebujących /wyżywienie, ubranie itd./ oraz praca kulturalna dla dzieci, organizacja imprez i zabaw. Realizować ten szeroko zakrojony plan miał Oddział Obywatelskich Prac i Propagandy/?/ przy centrali Centosu. Równolegle z powstaniem sektora obywatelskiego przy Społecznej Samopomocy powołano 6 dzielnicowych referatów pomocy dzieciom w 6-ciu dzielnicach, w których działała ,,Samopomoc". W drugiej połowie 1941r działało przeszło 160 kącików dziecięcych. W 1942r. Centos obsługiwał około 200 takich placówek w których pomoc otrzymywało przeszło 5000 dzieci

 • 1941/?/
 • 1942/?/
 • in the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists, children, household committees, care / social welfare, ZSS
 • 119-121
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Ringelblum Emanuel

   During the first days of the siege of Warsaw he became the secretary general of the Coordinating Commission for Jewi...

  • Bloch Eleizer Lipa

   Przed wojną był we władzach K.K.L- centrala w Polsce(?). Był jednym z przewódców radykalno -syjonistycznego ugrupowa...

  • Szmidt Abraham

   Connected with Poale Zion party. He was head of the department of citizen works and propaganda of the Centos (Centra...